FEN VE DOĞA

Çocuk geliĢimi ve eğitiminde erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Erken çocukluk eğitiminde programların konu merkezli olmaktan çıkmasıyla fen ve matematik çalıĢmaları daha değerli olmuĢtur. AraĢtıran, soran, sorgulayan, bir Ģeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiĢtirilmesinde fen ve matematik çalıĢmaları önemli bir yer tutar. Bu çalıĢmalar, küçük yaĢlardan itibaren çocukların çok yönlü düĢünebilmelerine, problem çözme becerileri kazanmalarına, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliĢtirmelerine, yaparak ve yaĢayarak, tüm duyuları ile öğrenerek dünyayı keĢfetmelerine fırsat verir.

fen ve doga masal dünyamız anaokulu

Çocuklar yaparak, deneyerek öğrenmekten çok zevk alır ve daha kolay öğrenir. Çocuğun istediği bir Ģeyi öğrenmesi, bunu ona öğretmek Ģeklinde değildir. Fen ve doğa çalıĢmaları ile çocuk tüm bedeni, duyuları ile öğrenmeye katılmıĢ olur. Çocuğa neyi yapacağını, nasıl yapacağını ya da neyi öğrenmesi gerektiğini öğretmek yerine bu çalıĢmalarla kendi kendine öğrenmesi desteklenmiĢ olacaktır. Fen ve matematik çalıĢmalarının çocuk merkezli olması, aktif öğrenmeyi sağlaması açısında da oldukça önemlidir.